Alla inlägg av Marie Gustafsson Friberger

Tre exempel på öppna data – bistånd, luftkvalitet och kommuner

Hur kan öppna data se ut? Visualiseringar är ett av de mest lättillgängliga sättet att ta del av öppna data. Om det rör sig om öppna data finns även det underliggande datasetet tillgängligt (t ex som en Excel-tabell), vilket t ex möjliggör att man kan kombinera olika källor för att skapa nya visualiseringar. Tre exempel på öppna data från Sverige där det även finns visualiseringar är biståndsdata, luftkvalietet och kommundata.

Sveriges bistånd

Openaid.se presenterar data över Sveriges bistånd.  Här visualiseras exempelvis olika typer av bistånd, mottagarländer och förändringar över tid. Det är även möjligt att ladda ner tabeller med mer specifika detaljer om olika biståndsaktiviteter, om man vill göra egna analyser och visualiseringar.

Översikt av svenskt bistånd 2014 från openaid.se.
Översikt av svenskt bistånd 2014 från openaid.se, där de olika kategoriernas innebörd förklaras om man för muspekaren över dem. Klickar man på dem får man mer detaljer om hur den biståndskategorin fördelas.
Del av översikt från openaid.se över hur svenskt bistånd 2014 fördelades till olika länder, sorterade på biståndets storlek. Endast tre största mottagarna finns med på denna bild. Jag ber om ursäkt till Nya Zealand som försvann från kartan.
Del av översikt från openaid.se över hur svenskt bistånd 2014 fördelades till olika länder, sorterade på biståndets storlek. På denna bild finns endast de tre största mottagarländera med. Jag ber om ursäkt till Nya Zealand som försvann från kartan.

Luftkvalitetsdata från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket tillgänglig gör en hel del data, exempelvis statistik om luft. Man kan även få mer information om denna data via data.naturvardsverket.se, där det även finns instruktioner för hur den programmeringskunnige kan komma åt datasetet. Nedan är exempel på diagram och tabell för utsläpp av partiklar. Det finns motsvarande för exempelvis kvävedioxid och marknära ozon.

Diagram från Naturvårdsverket över utsläpp av partiklar de senaste 24 timmarna.
Diagram från Naturvårdsverket över utsläpp av partiklar de senaste 24 timmarna.
Tabell över motsvarande data från Naturvårdsverket över utsläpp av partiklar.
Tabell över motsvarande data från Naturvårdsverket över utsläpp av partiklar.

Förutom dessa ”nära realtidsdata” så finns det statistik om årsmedel och antal dygn per år över miljökvalitetsnormen. Dessa finns mer tydligt för nedladdning och med Creative Commons-licens.

Exempel på nedladdningsbar data från Naturvårdsverket.
Exempel på nedladdningsbar data från Naturvårdsverket.

Kolada – Nyckeltal för kommuner och landsting

Kommuner och landstingsdatabasen innehåller nyckeltal om olika verksamheter, befolkning, demokrati och sociala för hållanden, samt miljö. Nyckeltalen är mått som ger information om kommunen och landstingen som de beskriver och gör det möjligt att jämföra hur saker och ting har utvecklat sig över tid. De kan också användas för att jämföra kommunerna och landstingen med varandra.

Det finns olika ingångar i Kolada, bl a Jämföraren, Färdiga presentationer och Fri sökning.

I Jämföraren får man en översikt över en kommun eller landsting, med färdiga urval och vyer. Det finns flikar för Bakgrund (t ex befolkningsutveckling, med antal födda, döda, inflyttade och utflyttade över tid), Resultatindex för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), Äldreomsorg, Grundskola och Gymansieskola.

Exempel från Kolada-verktyget Jämföraren, för Falköpings kommun.
Exempel från Kolada-verktyget Jämföraren, för Falköpings kommun.

Under Färdiga presentationer samlas grupper av nyckeltal, bl a kring Folkhälsa, Trygghet och säkerhet, samt Energi och klimat. Dessa nyckeltal färgläggs baserat på om värdena jämfört med andra kommuner ligger i de bästa 25% (grönt), mellersta 50% (gult) eller lägsta 25% (rött). Det är lätt att bli lite överväldigad av det som presenteras i denna vyn.

Bättre kan vara att använda Fri sökning, där man själv kan välja ett mindre antal nyckeltal och jämföra flera kommuner. Här är det även möjligt att ladda ner Excel-filer med det urval av kommuner och landsting och nyckeltal som man gjort.

Fler exempel på öppna data?

Dessa tre exempel på öppna data är tänkta att ge en inblick i den variation som finns bland öppna data och att väcka tankar kring hur öppna data kan använda i skolan. Alla dessa exempel bygger på svenska data, det finns även internationella källor som är relevant.

Kanske känner du till någon datakälla som du använder, eller som du tror kan vara relevant i undervisning? Dela gärna med dig i kommentarerna!

Gapminder: ett steg mot att använda öppna data i undervisning

Visualiseringsverktyget Gapminder World och Hans Roslings presentationer är bekanta för många. Om du aldrig har sett Hans Roslings presentationer har du något att se fram emot. I den TED-presentation som gjorde honom känd för en bredare publik använder han visualiseringar i Gapminder för att visa på hur världen har förändrats och hur våra uppfattningar om den inte riktigt hängt med (i nyare filmer används ofta mer fysiska rekvisita).

GapminderWorld

Gapminders mål är att skapa och förmedla en faktabaserad världsbild. Förutom det tekniska problemet med att sammanföra datakällor och hålla dem uppdaterade arbetar Gapminder även med att undersöka vad folk världen över har för grundläggande kunskap om exempelvis världens befolkning, hur Gapminder kan användas i skolan och Dollar Street, som använder fotografier för att illustrera data.

Användning av Gapminder i skolan

Gapminder används redan en del i undervisning – antingen genom att man helt enkelt visar deras filmer, att man gör en strukturerad övning, eller att eleverna får utforska fritt. Gapminder används idag i exempelvis SO, matematik, NO, men även som en del av språkundervisning. Mathias Ahrn arbetar med Gapminder i SO på högstadiet, där de börjar använda verktyget inom moment kring Globalisering i sjuan och sedan återkommer till det under hela högstadiet. Helena Kvarnsell använder Gapminder i matematikundervingen, där eleverna använder verktyget som ett underlag för att ”prata matte”.

Lektionsupplägg med Gapminder

Om du vill ha en introduktion på svenska till de olika delarna av Gapminder, t ex grundinställningen, vad som visas på axlarna och hur man kan göra grafen tydligare, kolla på denna guide från milleniemalen.nu. Den pekar också på en av de stora utmaningarna: ”Det svåra med Gapminder är inte själva programmet, utan att veta vilka av de över 500 ämnena man ska välja, vad är intressant? Det är så mycket data, så många år och så många variabler att vi pratar om ett oändligt antal möjliga grafer att visa.”

Då kan det vara bra att inspireras av andras upplägg. Inom projektet Omvärld.se togs det fram ett antal konkreta lärresurser kring hur man kan gå till väga, till exempel:

 • I lärmodulen Att presentera ett land med hjälp av Gapminder (framtagen av Tina Sundberg, It-pedagog AV-Media Kronoberg), finns steg-för-steg instruktioner till elever för att presentera ett land för sina klasskamrater.
 •  I lärmodulen Introduktion av Gapminder i en klass (framtagen av Joey Hofwander, Tina Sundberg, Anna Prissberg på AV-media Kronoberg) presenteras ett upplägg över fem lektioner för att introducera eleverna både till verktyget och till globala händelser över tid.

Det finns även mycket material på engelska om hur man kan använda Gapminder i undervisningen, till exempel:

Kortspel och Gapminder global casino

Man behöver inte använda digitala läromedel för att introducera tänket med Gapminder. Gapminder har skapat ett kortspel där elever arbetar i mindre grupper och sorterar länder efter utvecklingsnivå (tack Gunnar Wike för tipset). Med följer även en visualisering som visar BNP och förväntad livslängd .  Detta upplägg får mig dessutom att tänka på ”data games”-projekt som jag drivit med en god vän under några år (svensk sammanfattning).

Ett annat lekfullt sätt att använda Gapminder för att undersöka förståelse för världen är Gapminder Casino, där Gapminder projiceras på en yta på vilken spelarna kan göra gissningar om var ett visst land kommer hamna för ett visst år – se UR-filmen där några svenska kändisar spelar med Rosling. Ett exempel på upplägg för att använda Gapminder Casino i undervisning kommer från Mr. Moore’s classroom.

Utmaningar

Att använda Gapminder i skolan innebär en del utmaningar. Det kan t ex dyka upp oväntade samband och verktyget kan vara aningen överväldigande vad gäller olika indikatorer. Det har sagts att utforskandet av Gapminder kan vara bättre som startpunkt för att hitta frågor än som en källa till förklaringar.

För att hantera detta har Gapminder även ett projekt som heter Gapminder school, där de arbetar med att ta fram förklaringsmoduler som man som lärare kan plocka fritt från och integrera is in lektion. Detta projekt är på gång men det finns inget datum för när det kommer att släppas.

Öppna data i Gapminder

På gott och ont gömmer Gapminder det som är en av utmaningarna med öppna data – att hitta datakällor och att själv göra något med dem. Gapminder tar hand om det åt en, verktyget bygger på data från ett flertal ställen, som ”städats” för att ge en sammanhållen bild. En nackdel är att gränssnittet för med sig ett lager av komplexitet, genom att så många parametrar kan visas samtidigt. Användaren är även begränsad genom att sättet att visualisera är bestämt på förhand och att man inte kan föra in nya datapunkter.

Mer om Gapminder på bloggen

Eftersom Gapminder är ett så pass vanligt sätt att för in öppna data i undervisning kommer vi att återkomma till det i ett antal kortinlägg: Erfarenheter från lärare som arbetar med verktyget, hur man kommer åt den underliggande datan samt Dollar Street-projektet.

Varför data och öppna data i skolan?

Urban Roof från Het Nieuwe Instituut
Urban Roof från Het Nieuwe Instituut

Nu har det stått att denna bloggen ”kommer till hösten”. Efter en trist sommar så har vi fått en mycket fin höst, så fin att den inte ens är höst enligt definitionen ”Dygnsmedeltemperatur under 10°C 5 dygn i följd”. Tittar man på SMHI:s årstidskarta ser man att vi inte ens har haft hösttemperaturer här i Malmö-trakten de senaste fem dagarna. Förra året kom inte hösten här förrän början av november, medan den i snitt kommer i mitten av oktober. Detta till trots, nu kör vi!

Ökat behov av ”data literacy”

I det digitaliserade samhället kommer en ökad insamling och bearbetning av data – i små och stora mängder, i många olika syften och i allt från Excel till avancerade algoritmer, innebära att större krav ställs på brukaren. Detta ger ett ökat behov av förmågor kring att förstå, använda och förhålla sig kritiskt till data (engelskans “data literacy”) för att ta del av nyhetsinformation, förstå hur exempelvis Facebook hanterar ens data eller som en del av sin framtida profession. Om man ser till senaste läroplanerna för såväl grundskola som gymnasium så ryms “data literacy” bl a i förmågan att “använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” men även inom flertalet av ämnenas kursplaner.

Öppna data

I linje med en ökad mängd data tillgängliggör den offentliga sektorns institutioner mer och mer digital information för vidareutnyttjande. När detta görs utan kostnad och utan inskränkningar (t ex upphovsrätt) brukar benämnas som öppna data (se fylligare definition från Open Data Handbook). Svenska dataset från bland annat Socialstyrelsen och SMHI finns att hitta på http://oppnadata.se/dataset. Det finns även data tillgängliga från FN och andra nationer, till exempel Storbritannien.

Dessa öppna data utgör ett källmaterial av potentiell nytta för skolan. Bloggen Öppna data i skolan kommer att beskriva olika sätt att använda öppna data i skolan. Några möjliga spår är:

 • att eleverna gör egna analyser av de offentliga institutionernas data
 •  att eleverna använder olika visualiseringsverktyg
 • att eleverna ges möjlighet att använda tillgängliggjort bildmaterial

Öppna data kan relateras till flertalet av skolans ämnen beroende på dels det underliggande datasetet och dels vad man gör med det. En del i projektet kommer att visa hur användandet av öppna data kan kopplas till Lgr11 och Lgy11.

Användandet av öppna data blir än mer relevant om man tar möjligheten att använda öppna data som ett sätt att föra in programmering i ämnen där det vanligtvis inte används, exempelvis SO. Detta är en möjlighet att tillgängliggöra programmering för elever som inte har så stort teknikintresse, som inte faller för tekniken för teknikens skull.

En förhandstitt

Här är några exempel på planerade blogginlägg (kom gärna med förslag!):

 • exempel på datakällor 
 • hur man hittar datakällor
 • hur användande av öppna data kan kopplas till läroplanen
 • olika visualiseringsverktyg
 • en steg för steg guide kring hur man kan arbeta med dataset med elever
 • dokumentation av körning av data expedition med gymnasieklass
 • hur öppna data kan användas gestaltande och i praktiska ämnen
 • problem med reduktionism och att ljuga med statistik
 • att samla in och dela egna dataset
 • utmaningar att använda öppna data i undervisning, vad man bör tänka på, etc.

Projektet handlar alltså om hur öppna data och data literacy kan ha en roll i undervisningen. Det behandlar alltså inte  hur man kan samla in och analysera data kring skola och undervisning, vilket är en annan möjlig tolkning av projektnamnet.