Öppna data och etik för ekonomigymnasieklass

Idag kommer du att titta på några exempel på öppna data. Sedan ska vi diskutera fördelar och nackdelar med att tillhandahålla öppna data, samt vilka etiska aspekter som kan förekomma.

Varför öppna data?

Öppna data är data som tillgängligörs utan kostnad och utan inskränkningar (t ex upphovsrätt). Både företag och offentliga institutioner kan vara avsändare till öppna data.

En anledning att tillhandahålla öppna data är för att andra ska kunna skapa nya saker med hjälp av den. Filmen nedan illustrerar detta innovationsperspektiv.

En annan anledning till att tillgängliggöra öppna data är för att skapa insyn (också kallat transparens). En viktig del av insynsperspektivet är att skapa tillit.

Koppling till läroplanen

Denna aktivitet sker inom (den kanske något oväntade ramen av) Religionskunskap. I grunden har detta praktiska skäl, men att diskutera etiska aspekter av öppna data är viktigt.

Detta moment knyter an till följande innehåll för Religionskunskap 1:

 • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.

Det kan även relateras till följande övergripande mål från gymansieskolans läroplan:

 • Kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
 • Har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor.

Exempel på öppna data

Här är fem exempel på data som öppnats upp på olika vis. Välj två av dessa exempel för att undersöka närmre, genom att svara på frågorna nedan.

 1. Openaid.se, information och visualiseringar av hur svenska biståndspengar används.
 2. Ohio Online Checkbook, där staten Ohio visar hur de använder sina pengar.
 3. Skattekollen.se, där man kan se hur kommunala skattemedel fördelas (finns för ett urval av kommuner)
 4. Företaget Buffer (som beskriver sin tjänst som en ”social media autopilot”) jobbar mycket med transparens. Läs om deras insynsarbete och kolla på deras senaste uppdatering. Om detta är intressant kan du även kolla artikel som diskuterar värdet av transparens för startup-företag. (Jag har inte hunnit kolla på licensen kring dessa data, så vet inte om det är öppna data i strikt mening.)
 5. OpenCorporates visualisering av nätverk av företag, bl a för fyra amerikanska storbanker.

För vart och ett av de två exempel som ni väljer, skriv upp följande:

 • Vad handlar datasetet om?
 • Hur lättförståeligt är den?
 • Vem har skapat sidan och den data som ligger bakom den?
 • Finns där några etiska aspekter?

Diskussion

I grupper om 2-3 personer, börja med att prata om vilka källor ni tittade på. Berätta kort om dem för varandra utifrån frågorna ovan.

När ni har pratat om datakällorna, diskutera två av följande:

 • Vilka fördelar och nackdelar ser ni för offentliga institutioner att tillgängliggöra öppna data?
 • Vilka fördelar och nackdelar ser ni för företag att tillgängliggöra öppna data?
 • Vilka fördelar och nackdelar ser ni för privatpersoner med öppna data?

Till slut, summera vilka etiska aspekter ni ser hos öppna data.

Vi avslutar med en diskussion i helklass, så bestäm vem av er som kort redogör vad ni kommit fram till.